หลักสูตรเสริมฤทธิ์ รู้ทันสื่อ


หลักสูตรสำหรับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

ฉันจะใช้ชุดเรียนรู้นี้

สำหรับกลุ่มนักเรียนของฉัน

ลงทะเบียน
หลักสูตรสำหรับ
ประชาชนทั่วไป

ฉันจะใช้ชุดเรียนรู้นี้

สำหรับกลุ่มนักเรียนของฉัน

ลงทะเบียน

E-BOOK หลักสูตรพัฒนาทักษะรู้เท่าทันสื่อ

สำหรับภาคมัธยมศึกษาและประชาชนทั่วไป


หลักสูตรการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

โดย สำนักงาน กสทช.

เข้าชมรูปแบบ ebook ดาวน์โหลดฟรี

โดย สำนักงาน กสทช.

MEDIA LITERACY รู้ฤทธิ์ รู้ทันสื่อ: คู่มือหลักสูตรการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ (ระดับมัธยมศึกษา)

โดย สำนักงาน กสทช.

MEDIA LITERACY รู้ฤทธิ์ รู้ทันสื่อ: คู่มือหลักสูตรการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ (ระดับประชาชน)

รู้เท่าทันสื่อ โดย MeLit PROJECT

MeLit Project แพลตฟอร์มอีเลิร์นนิงของเรา จะช่วยให้คุณ “รู้เท่าทันสื่อ” มากยิ่งขึ้น

แบบทดสอบ คุณเป็นคนเท่าทันสื่อมากน้อยแค่ไหน ?

ผลงานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผลงานระดับประชาชนทั่วไป

MeLit PROJECT PARTNER

ติดต่อเรา

สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)

87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร : 02-670-8888 ต่อ 6132 , 6138